26 lutego 2016

Niezbędne formalności

Co należy zrobić przed rozpoczęciem budowy domu?

I. W Wydziale Architektury Urzędu Gminy złóż wniosek o wypis z aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli na danym terenie nie ma Planu należy wystąpić o WZiZT (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu) dla danej działki.

II. Zwróć się do geodety w celu sporządzenia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych. Zleć także geodecie wykonanie badań  geotechnicznych działki.

III. Złóż wniosek o wydanie wstępnych warunków technicznych dostawy mediów: energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków i gazu.

IV. Kup projekt domu jednorodzinnego.

V. Nasz Architekt Adaptujący* mając twoje pełnomocnictwo, przygotuje projekt zagospodarowania działki do warunków istniejących na danym terenie. Także do obowiązujących na danym terenie stref obciążeń śniegiem i wiatrem oraz stref przemarzania gruntu i wysokości wód gruntowych. Architekt ten ma  możliwość nanoszenia ewentualnych zmian w  projekcie.

Adaptując zakupiony przez inwestora projekt gotowy architekt bierze za niego pełną odpowiedzialność.

VI. Następnie Architekt:

 1. Uzyskuje, jeśli Twoja działka sąsiaduje z drogą publiczną, oświadczenie właściciela drogi bądź jej zarządcy (właściwy urząd) o warunkach przyłączenia działki do dróg lądowych, wykonuje i uzgadnia projekt wjazdu na działkę.
 2. Uzgadnia projekt zagospodarowania działki w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
 3. Wszystkie wymagane dokumenty składa w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę **:
 • projekt zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno-wysokościowej,
 • projekt architektoniczno budowlany (z naniesionymi ewentualnymi zmianami)
 • wszelkie wymagane uzgodnienia
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • prawomocne warunki zabudowy,
 • informacje o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia (BIOZ)
 • oświadczenie architekta adaptującego o zgodności projektu z przepisami i normami

VIII. Przed rozpoczęciem budowy należy zakupić „Dziennik Budowy” oraz zatrudnić Kierownika Budowy

IX. Budowa domu zostanie rozpoczęta wytyczeniem przez geodetę budynku na działce.


*  Wybór architekta adaptującego należy do inwestora. Pamiętaj jednak, że musi to być projektant posiadający uprawnienia i należący do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa. Dokonując adaptacji projektu domu architekt zatwierdza go poprzez opieczętowanie i podpisanie

** według znowelizowanego prawa budowlanego, budynek jednorodzinny wolnostojący można budować korzystając ze zgłoszenia budowy zamiast pozwolenia na budowę. Jednak aby skorzystać z tej uproszczonej opcji , obszar oddziaływania budynku musi w całości mieścić się na działce, na której odbywa się budowa. Obszar oddziaływania budynku określa w dokumentacji architekt, który dokonał jego adaptacji.